SOCIAL ACTIVITY – BANGKOK DESIGN WEEK

Plan Asso เข้าร่วมออกแบบ Wood Street Pavilion โคมไม้แปรรูป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023 ภายใต้ธีมหลัก “urban’NICE’zation เมือง-มิตร-ดี” ที่มุ่งเน้นให้สร้างการออกแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในแต่ละถนนเส้นสาย โดยอาศัยหลักการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคน และสร้างคนที่เป็นมิตรต่อเมือง เพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาในมิติต่างๆ ที่ผลักดันให้เกิดธุรกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจหมุนเวียนในกรุงเทพฯ